Rowing TogetherTolis Paleopanos
One way to help Greeks who “keep on rowing” is ...
...to sponsor their effort!
Tolis Paleopanos
Ένας τρόπος που θα μπορούσες να βοηθήσεις τους Έλληνες που τραβάνε κουπί είναι…
να χορηγήσεις την προσπάθεια!

1. NATIONAL TEAM'S SPONSOR
TSIAVOU: The National Team consists of 70 athletes and 8 coaches. We are the National Team with the highest harvest of International medals in Greece.
GIAZITZIDOU: This team has a very strong incentive ... National Success. Nothing else!
1. ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΑΒΟΥ: Η Εθνική Ομάδα αποτελείται από 70 αθλητές και 8 προπονητές. Είμαστε η Εθνική με τη μεγαλύτερη συγκομιδή διεθνών μεταλλίων στην Ελλάδα.
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ: Η Ομάδα αυτή έχει ένα κίνητρο πολύ ισχυρό... Την Εθνική Επιτυχία. Τίποτα άλλο!

2. CREW SPONSOR
TSILIS: Become a Crew Sponsor. There are a lot of different categories to choose from.
TZIALLAS: We will simply “raise” you up to the European and World podium!
2. ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ: Γίνε χορηγός ενός πληρώματος. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες για να διαλέξεις.
ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Εμείς απλά θα σε ανεβάσουμε στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο βάθρο!

3. PRODUCT PROMOTION - ADVERTISING
CHRISTOU: The Champion, considered to be a model for youth and the world, can identify with the products and services of the Sponsor.
PAPACHRISTOS: ...identify with your own products!
3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ: Ο Πρωταθλητής ως πρότυπο για τη νεολαία και τον κόσμο, μπορεί να ταυτιστεί με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του χορηγού.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: ...να ταυτιστεί με τα δικά σου προϊόντα!

4. CHAMPION SPONSOR
CHRISTOU: When sponsoring a Champion, the Sponsor directly penetrates in the sport, and via media in the general public.
PAPACHRISTOS: The reciprocal benefits together with strong marketing, will have lasting value.
4. ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ: Με τη χορηγία ενός πρωταθλητή, ο χορηγός διεισδύει άμεσα στο άθλημα και μέσω των Μ.Μ.Ε. στο ευρύ κοινό.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Τα ανταποδοτικά οφέλη με ισχυρό μάρκετινγκ, θα αποκτήσουν διαχρονική αξία.

5. FEDERATION'S SPONSOR
KONSOLAS: The Federation has many needs and expenses.
MAGDANIS: Any kind of support is helpful!
5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Η Ομοσπονδία έχει πολλές ανάγκες και έξοδα.
ΜΑΓΔΑΝΗΣ: Κάθε είδους υποστήριξη μας είναι χρήσιμη!

6. INTERNATIONAL TOURNAMENT GAMES
APOSTOLOS GKOUNTOULAS: International Races are organized everywhere in the world. In Greece, although we have 44 clubs in 35 cities, we have just organized one major International Race.
NIKOS GKOUNTOULAS: That is reasonable, since our success coincided with the crisis. Perhaps the crisis is the opportunity we were waiting for!
6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ: Παντού στον κόσμο γίνονται Διεθνείς Αγώνες. Στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε 44 σωματεία σε 35 πόλεις, έχουμε διοργανώσει μόνο έναν Μεγάλο Διεθνή Αγώνα.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ: Λογικό αφού οι επιτυχίες μας ξεκινήσανε μαζί με την κρίση. Ίσως η κρίση να είναι η ευκαιρία που περιμέναμε!

7. OFFICIAL INTERNATIONAL CLAIMING RACE
TSILIS: If World or European Championships or Cups are organized in Greece, this will benefit local communities and the entire sport.
TZIALLAS: There are excellent facilities in Greece.

7. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΤΣΙΛΗΣ: Αν διοργανωθούν Παγκόσμια ή και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή και κύπελλα στην Ελλάδα, αυτό θα ωφελήσει τις τοπικές κοινωνίες, όσο και ολόκληρο το άθλημα.
ΤΖΙΑΛΛΑΣ: Υπάρχει πλήθος άρτιων εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα.

8. CHAMPIONSHIP SPONSOR
KONSOLAS: The National Rowing Championships take place at the Olympic Rowing Center of Schinias, every year, one week after Easter and last 4 days. This year the Championship was broadcasted on television.
MAGDANIS: The audience is mostly our family and friends. That is about 2,000 guests, while the place can host up to 30,000.
8. ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας πραγματοποιείται στο Ολυμπιακό Κωπηλατικό Κέντρο του Σχινιά, κάθε χρόνο, μία εβδομάδα μετά το Πάσχα και διαρκεί 4 μέρες. Φέτος αναμεταδόθηκε και στην τηλεόραση.
ΜΑΓΔΑΝΗΣ: Το κοινό που έρχεται και το παρακολουθεί είναι κυρίως συγγενείς και φίλοι μας. Περίπου 2.000 επισκέπτες, ενώ ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 30.000.

9. SPONSOR CHAMPION'S CLUB-FEDERATION
TSIAVOU: Local communities have renamed their Athletic Centers with our names!
GIAZITZIDOU: It is important for us to attract Sponsors and equip our clubs, to create an image and attract more young people to the Sport!
9. ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
ΤΣΙΑΒΟΥ: Οι τοπικές κοινωνίες έχουν μετονομάσει τα Αθλητικά τους Κέντρα με τα ονόματα μας!
ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ: Είναι σημαντικό για εμάς να προσελκύσουμε χορηγούς και να εξοπλιστούν οι Όμιλοι, ώστε να δημιουργηθεί μια εικόνα που να προσελκύει νέους στον αθλητισμό!

10. DOCUMENTARY SPONSOR
APOSTOLOS GKOUNTOULAS: We can create documentaries for Greece. We have got so many things to present. Monuments, Sights, natural beauty!
NIKOS GKOUNTOULAS: Although there are numerous documentaries created for Greece... if an athlete presented them that would be something different!
10. ΧΟΡΗΓΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ: Μπορούμε να κάνουμε ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα. Τι δεν έχουμε να δείξουμε; Μνημεία; Αξιοθέατα; Φυσικό πλούτο;
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ: Αν και έχουν δημιουργηθεί αρκετά ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα..το να τα παρουσιάζει όμως ένας αθλητής...αυτό είναι κάτι διαφορετικό!